Calligraphy-Confucian 1


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-1
Mitsuru Toyama
NO 3-2
Chokunyu Tanomura
NO 3-3
Taneki Akizuki
NO 3-4
Tokuan Torio
NO 3-5
Mitsuru Toyama
NO 3-6
Kijo Murakami
NO 3-7
Gochiku Nakabayashi
NO 3-8
Tsuyoshi Inukai
NO 3-9
Kayanomiya tsunenori
   Queen Toshiko

Sold