Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 2C-28
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko
NO 2C-29
Shinshu Ohtani-sect
/ Haya Akegarasu
NO 2C-30
Tendai Shinseishu-Saikyoji
/ Shinku Kimura

NO 2C-31
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei Ohnishi
NO 2C-32
Jyodoshu-Seizan sect Komyoji
/ Sozen Katsukawa
NO 2C-33
Jyodoshinshu-Ohtani sect
/ Koen Ohtani

NO 2C-34
Jyodoshu-Zoujyoji
/ Kanmu Horio
NO 2C-35
Hossoushu-Houryuji
/ Ryouken Saeki
NO 2C-36
Shinshu Ohtani sect
/ Fumio Nanjyo