List of the painting and calligraphy

(January 15, 2018 Last updated)
Customer who was visited from this page click on here

Price/Measure/Detailed etc. click on the merchandise number.


Hanging scrolls classification

1A. Japanese Ink Painting 1B. Japanese Colored Painting
2A. Eminent priest Rinzai sect 2B. Eminent priest Soto/Ohbaku sect
2C. Eminent priest Jyodo sect 3.   Calligraphy-Confucian
4. The Religious man - Buddhist picture

Japanese Painting in India Ink

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on the merchandise number

Merchandise
number
Author
Theme
of the painting
Price
Others
NO 1A-1 Keigetsu Matsubayashi Chrysanthemum 50,000 YEN
NO 1A-2 Tesseki Fujimoto Ink Landscape 70,000 YEN
NO 1A-3 Chikame Ogawa Winter suburbs 20,000 YEN
NO 1A-4 Keisen Ikeda Reed and crabs 18,000 YEN
NO 1A-5 Futo Kanakogi Daruma 25,000 YEN
NO 1A-6 Chikame Ogawa Winter Landscape 17,000 YEN
NO 1A-7 Seiran Fukuoka Cormorant fisherman 40,000 YEN
NO 1A-8 Kitsudo Utsumi Old Angler 47,000 YEN
NO 1A-9 Kaho Kawakita Fall of Kokei 18,000 YEN
NO 1A-10 Baisen Hirai Inari Mountain 25,000 YEN
NO 1A-11 Syugai Goto Kan-non 20,000 YEN
NO 1A-12 Gekko Ogata Woman with the fish 20,000 YEN
NO 1A-13 Tenko Ema Cockscomb 12,000 YEN
NO 1A-14 Kouichi Awakawa Ebisu God 18,000 YEN
NO 1A-15 Syuuka Takahashi Kan-non 30,000 YEN
NO 1A-16 Monsui Ise Noh (Tsurukame) 20,000 YEN
NO 1A-17 Koso Hirano Kannon on the rock 15,000 YEN
NO 1A-18 Manshu Kawamura Cherry and pine trees 15,000 YEN
NO 1A-19 Yako Ohkouchi Late fall 18,000 YEN
NO 1A-20 Futo Kanakogi Radish and rat 35,000 YEN
NO 1A-21 Kouichi Awakawa Gourd and calligraphy 12,000 YEN
NO 1A-22 Gengetsu Yazawa New autumn 15,000 YEN
NO 1A-23 Shokan Ohchi Japanese apricot 15,000 YEN
NO 1A-24 Tessai Kano Jittoku 25,000 YEN
NO 1A-25 Futo Kanakogi Winter Landscape 20,000 YEN
NO 1A-26 Eiryo Satake Ink Landscape 18,000 YEN
NO 1A-27 Keisen Ikeda Ink Landscape Sold
NO 1A-28 Monsui Ise Kyogen (Sakuragari) 15,000 YEN
NO 1A-29 Bunsui Sakakibara Picture of the person 38,000 YEN
NO 1A-30 Hian Shimizu Cherry tree of
the Shinto shrine
36,000 YEN
NO 1A-31 Tessan Yano Ink Landscape 23,000 YEN
NO 1A-32 Tessai Tomioka Ink Landscape Sold
NO 1A-33 Kitsudo Utsumi Pine tree  and calligraphy 23,000 YEN
NO 1A-34 Sanpu Ibaraki The moonlight fisherman 18,000 YEN
NO 1A-35 Nikka Tanaka Ebisu festival 20,000 YEN
NO 1A-36 Suiseki Kondo Crabs and calligraphy 15,000 YEN
NO 1A-37 Shoeki Watanabe Makinoo of the early summer 10,000 YEN
NO 1A-38 Bunsui Sakakibara Raccoon dog and calligraphy 17,000 YEN
NO 1A-39 Chikugai Himejima Japanese banana plant
and stone
18,000 YEN
NO 1A-40 Hakuho Takebe Spring Landscape 20,000 YEN
NO 1A-41 Gantai Saeki Waterfall and Tortoise 18,000 YEN
NO 1A-42 Reika Kikkawa Jyomyo (Yuima) Koji 50,000 YEN
NO 1A-43 Koso Hirano Crab and calligraphy 18,000 YEN
NO 1A-44 Keisui Oshi Persimmon and hyperbirds 18,000 YEN
NO 1A-45 Kaido Yamada Flower and Calligraphy 12,000 YEN
NO 1A-46 Toyohiko Okamoto An ogre and precious stone 23,000 YEN
NO 1A-47 Kenzan Mizuta Kan-non on the rock 33,000 YEN
NO 1A-48 Kyoson Yano Ink Landscape 33,000 YEN
NO 1A-49 Ryujo Ishikawa Ink Landscape 18,000 YEN
NO 1A-50 Kougai Kawamura Ink Landscape 20,000 YEN
NO 1A-51 Chikame Ogawa Jikyo Kan-non 25,000 YEN
NO 1A-52 Shokan Ohchi Chrysanthemum 18,000 YEN
NO 1A-53 Kougai Kawamura Ink Landscape 18,000 YEN
NO 1A-54 Chikame Ogawa Ink Landscape 10,000 YEN
NO 1A-55 Ikka Nagai Crow 20,000 YEN
NO 1A-56 Shuson Kouno Ink Landscape 20,000 YEN
NO 1A-57 Dokyo Kito Dharma 18,000 YEN
NO 1A-58 Kanyu Shirakura Deep valley 15,000 YEN
NO 1A-59 Seisensui Ogiwara Mukuge Flower 30,000 YEN
NO 1A-60 Chikame Ogawa Winter Landscape 20,000 YEN
NO 1A-61 Suiun Komuro Ink Landscape 28,000 YEN
NO 1A-62 Suiun Komuro Mt.fuji 15,000 YEN
NO 1A-63 Gantai Saeki Takasago 20,000 YEN
NO 1A-64 Keichu Yamada Ink Landscape 18,000 YEN
NO 1A-65 Kouichi Awakawa Vermilion bamboo
and calligraphy
10,000 YEN
NO 1A-66 Kaido Yamada Chrysanthemum 
   and Calligraphy
17,000 YEN
NO 1A-67 Hoen Nishiyama Five Storeyed Pagoda 7,000 YEN
NO 1A-68 Susumu Hiromoto Wild geese and
Snow landscape
30,000 YEN
NO 1A-69 Kouichi Awakawa Orchid and calligraphy 14,000 YEN
NO 1A-70 Seisensui Ogiwara Autumn grass
and calligraphy
40,000 YEN
NO 1A-71 Susumu Hiromoto Orchid 20,000 YEN
NO 1A-72 Bisen Fukuda Visit to Ise Shrine 23,000 YEN
NO 1A-73 Ryuichi Kuki Daruma 2 scrolls 20,000 YEN
NO 1A-74 Kanpo Araki Tou Enmei 80,000 YEN
NO 1A-75 Jyuppo Araki Lonely autumn field 20,000 YEN
NO 1A-76 Rotetsu Kojima Ebisu 18,000 YEN
NO 1A-77 Gantai Saeki Spring of Arashiyama 35,000 YEN
NO 1A-78 Chikuho Mizuta Sun and Wave 30,000 YEN
NO 1A-79 Shunrin Sumi A frog and the moon 15,000 YEN
NO 1A-80 Fudo Tomitori Carp 28,000 YEN
NO 1A-81 Syuuka Takahashi Ink Landscape 14,000 YEN
NO 1A-82 Chodo Maeda Plum and bamboo 13,000 YEN
NO 1A-83 Bunsui Sakakibara Hotei 15,000 YEN
NO 1A-84 Shoka Hitomi The Kannon on the rock 22,000 YEN
NO 1A-85 Kouichi Awakawa Ebisu 15,000 YEN
NO 1A-86 Keigetsu Matsubayashi Early spring of the country 100,000 YEN
NO 1A-87 Gikyo Nitta Cat and Calligraphy 30,000 YEN
NO 1A-88 Baishitsu Sakurai Waterfall and Calligraphy 10,000 YEN
NO 1A-89 Kougai Kawamura Ink Landscape 15,000 YEN
NO 1A-90 Kouichi Awakawa Ebisu 15,000 YEN
NO 1A-91 Shokan Ohchi Pine trees and moon Sold
NO 1A-92 Ryuichi Kuki Daruma 12,000 YEN
NO 1A-93 Shumin Ohta Japanese apricot
   and waterfowls
15,000 YEN
NO 1A-94 Koichiro Kondo Ink Landscape 40,000 YEN
NO 1A-95 Sesso Okada Winter Landscape Sold
NO 1A-96 Keinen Imao A dead tree and crows 15,000 YEN
NO 1A-97 Ichian Tanaka Black peony 20,000 YEN
NO 1A-98 Hakuin Tsuda Winter Landscape 15,000 YEN
NO 1A-99 Chikame Ogawa Plum blossom and Landscape 15,000 YEN
NO 1A-100 Jyoyo Nozawa Ink Landscape 18,000 YEN
NO 1A-101 Ichian Tanaka Melon and Mouse 32,000 YEN
NO 1A-102 Seigyo Wakasa Ink Winter Landscape 20,000 YEN
To the top

Japanese painting in Colors

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Author
Theme
of the painting
Price
Others
NO 1B-1 Kosho Hama Yatsugatake Plateau 35,000 YEN
NO 1B-2 Saneatsu Mushanokouji Vegetables 65,000 YEN
NO 1B-3 Kouichi Okumura Mt.Fuji Sold
NO 1B-4 Insho Domoto Fine day 250,000 YEN
NO 1B-5 Insho Domoto Fine spring day 180,000 YEN
NO 1B-6 Kosho Hama Autumn of the farmhouse 18,000 YEN
NO 1B-7 Shunsai Horie The early spring 20,000 YEN
NO 1B-8 Kohaku Miyake Kabuki (Ayatsuri Sanbaso) 20,000 YEN
NO 1B-9 Shokoku Ikai Noh (Owari no Hamanushi) 50,000 YEN
NO 1B-10 Okoku Konoshima Spring fine weather 30,000 YEN
NO 1B-11 Kinseki Mori Happy pine 30,000 YEN
NO 1B-12 Kaiho Nagai Houraisan 18,000 YEN
NO 1B-13 Iccho Furutani Spring of Yoshino 18,000 YEN
NO 1B-14 Kosho Hama Early Spring 20,000 YEN
NO 1B-15 Tosui Nishibori Samurai 30,000 YEN
NO 1B-16 Kosho Hama Bandai Heights 45,000 YEN
NO 1B-17 Baikan Kawashima Spring Landscape 25,000 YEN
NO 1B-18 Suiko Fukuda Sweetfish 22,000 YEN
NO 1B-19 Iwao Yamashita Spring Valley 25,000 YEN
NO 1B-20 Koun Yamamoto Autumn flowers and Dragonfly 20,000 YEN
NO 1B-21 Saneatsu Mushanokouji The Flower 70,000 YEN
NO 1B-22 Koujin Sawa Japanese quince 90,000 YEN
NO 1B-23 Chikame Ogawa Mt.Fuji 25,000 YEN
NO 1B-24 Kosho Hama Fresh green landscape 35,000 YEN
NO 1B-25 Koujo Asami Bamboos and sparrows 18,000 YEN
NO 1B-26 Keiichi Tanino Morning Sea 23,000 YEN
NO 1B-27 Monsui Ise Kyugen (Kosode soga) 25,000 YEN
NO 1B-28 Fudo Tomitori Pine, Bamboo, Plum 38,000 YEN
NO 1B-29 Baikan Kawashima Spring of Arashiyama 27,000 YEN
NO 1B-30 Koun Yamamoto Houraisan 30,000 YEN
NO 1B-31 Chimaki Ohbayashi Japanese dance 22,000 YEN
NO 1B-32 Ryoki Oe Maiko 20,000 YEN
NO 1B-33 Bunto Hayashi Houraisan 30,000 YEN
NO 1B-34 Hasei Yokoyama Yase of the early spring 20,000 YEN
NO 1B-35 Tomimaro Higuchi Kabuki 28,000 YEN
NO 1B-36 Hosen Higashibara Prawns 30,000 YEN
NO 1B-37 Suiun Komuro Light color landscape 20,000 YEN
NO 1B-38 Seiran Fukuoka Old rafting 33,000 YEN
NO 1B-39 Outou Matsui Bride figure 40,000 YEN
NO 1B-40 Hideo Taniguchi Chaste fall 50,000 YEN
NO 1B-41 Kiseki Nishimura Jyurou (2 scrolls) 25,000 YEN
NO 1B-42 Kiichi Kaji Carp 50,000 YEN
NO 1B-43 Kohaku Miyake High-class prostitute Sold
NO 1B-44 Kosho Hama Bandai Mountain 40,000 YEN
NO 1B-45 Akira Domoto Late fall of the plateau 33,000 YEN
NO 1B-46 Keijyu Imai Rising sun and wave 18,000 YEN
NO 1B-47 Ichian Tanaka Chestnut and Chocolate vine 25,000 YEN
NO 1B-48 Kohaku Miyake Beautiful woman 18,000 YEN
NO 1B-49 Tomimaro Higuchi Fudo-Myoo 30,000 YEN
NO 1B-50 Kosho Hama Spring Mount Myogi 35,000 YEN
NO 1B-51 Ichiyo Matsumoto Heian aristocracy Sold
NO 1B-52 Seizan Ohsaki Spring landscape 25,000 YEN
NO 1B-53 Keinen Imao Hideyoshi Toyotomi 25,000 YEN
NO 1B-54 Chikame Ogawa Jinsha no Jyu 30,000 YEN
NO 1B-55 Reimei Shindo Winter 60,000 YEN
NO 1B-56 Baikan Kawashima Houraisan 35,000 YEN
NO 1B-57 Hideo Taniguchi Gorge 40,000 YEN
NO 1B-58 Baikan Kawashima Mt.Fuji morning color 30,000 YEN
NO 1B-59 Chikuho Mizuta Colored Landscape 22,000 YEN
NO 1B-60 Sosso Okada Landscape 18,000 YEN
NO 1B-61 Koun Yamamoto Sound of waves 25,000 YEN
NO 1B-62 Soui Kidou Rising sun and wave Sold
NO 1B-63 Wado Nakagawa Farmer's plum forest 20,000 YEN
NO 1B-64 Hideo Taniguchi Sea 45,000 YEN
NO 1B-65 Katsumi Aizu Carp 30,000 YEN
NO 1B-66 Tessan Yano Colored Landscape 25,000 YEN
NO 1B-67 Seizan Ohsaki Colored Horaisan Landscape 25,000 YEN
NO 1B-68 Koujin Sawa Pine tree and bird 68,000 YEN
NO 1B-69 Seigyo Wakasa Summer Landscape 22,000 YEN
NO 1B-70 Shuka Takahashi Warrior Sold
NO 1B-71 Mitsusada Tosa Ebisu & Daikoku Sold
NO 1B-72 Kaiho Nagai Houraisan 20,000 YEN
NO 1B-73 Keisho Imao Old pine tree and double cranes 33,000 YEN
NO 1B-74 Shunsai Horie Mt.Fuji 18,000 YEN
NO 1B-75 Izan Shimomura Hyakuji Nyoi 30,000 YEN
NO 1B-76 Hideo Taniguchi Valley in fall 52,000 YEN
NO 1B-77 Shuka Takahashi Colored Autumn Landscape 18,000 YEN
NO 1B-78 Kaiho Nagai Rising sun and wave Sold
NO 1B-79 Tekko Narasaki Rising sun and wave Sold
NO 1B-80 Kenji Kawai Morning scenery 35,000 YEN
NO 1B-81 Gantai Saeki Jyurojin 30,000 YEN
NO 1B-82 Heibei Nozoe Landscape 12,000 YEN
NO 1B-83 Seiko Tanoguchi Carps 30,000 YEN
NO 1B-84 Soui Kidou Flowers and Bird 36,000 YEN
NO 1B-85 Seizan Ohsaki Manzai (Kyogen) 18,000 YEN
NO 1B-86 Baikan Kawashima Houraisan 30,000 YEN
NO 1B-87 Sazanami Iwaya Kinjirou Ninomiya and Haiku 15,000 YEN
NO 1B-88 Tatehiko Suga Bamboo and calligraphy 20,000 YEN
NO 1B-89 Tomimaro Higuchi Beautiful woman 50,000 YEN
NO 1B-90 Hideo Nishiyama White plum and bird Sold
NO 1B-91 Seigyo Wakasa Landscape 20,000 YEN
NO 1B-92 Keisho Imao Mt.Fuji 28,000 YEN
NO 1B-93 Tomiji Neagari Chrysanthemum 65,000 YEN
NO 1B-94 Chikame Ogawa Spring of Arashiyama 20,000 YEN
NO 1B-95 Shoko Tanomura Jyuroujin 18,000 YEN
NO 1B-96 Unrei Akamatsu Houraisan 25,000 YEN
NO 1B-97 Monsui Ise Kyugen (Takasago) 18,000 YEN
NO 1B-98 Hideo Taniguchi Spring Bank 35,000 YEN
NO 1B-99 Iwao Yamashita Spring Sea 28,000 YEN
NO 1B-100 Seiran Fukuoka Hideyoshi Toyotomi 70,000 YEN
NO 1B-101 Seiko Tanoguchi Carp 33,000 YEN
NO 1B-102 Chimaki Ohbayashi Beauty Sold
NO 1B-103 Hosen Higashibara Early winter Sold
NO 1B-104 Sanrakuki Kano Wagtail 35,000 YEN
NO 1B-105 Miyozo Kato Thicket and Pond 25,000 YEN
NO 1B-106 Shoeki Watanabe Maiko Beach 25,000 YEN
NO 1B-107 Saneatsu Mushanokouji Chrysanthemum 50,000 YEN
NO 1B-108 Kouichi Okumura Rainbow 55,000 YEN
NO 1B-109 Hideo Taniguchi Autumn gorge 33,000 YEN
NO 1B-110 Kinrei Kamei Takasago 40,000 YEN
NO 1B-111 Shuka Takahashi Wave and the morning sun Sold
NO 1B-112 Gorei Wakebe Hina dolls 17,000 YEN
NO 1B-113 Tanryo Hirama White peony 33,000 YEN
NO 1B-114 Shorin Tomizawa Sun and Wave 18,000 YEN
NO 1B-115 Unosuke Kawai Peony 15,000 YEN
NO 1B-116 Iccho Furutani Houraisan 22,000 YEN
NO 1B-117 Shoseki Kose Takasago 20,000 YEN
NO 1B-118 Gantai Saeki Landscape 25,000 YEN
NO 1B-119 Suiko Fukuda Sweetfish 16,000 YEN
NO 1B-120 Soun Nakano Mt.Daisen spring snowy 23,000 YEN
NO 1B-121 Baiyu Mouri Autumn Arashiyama 18,000 YEN
NO 1B-122 Somei Yuuki Mt.Fuji 30,000 YEN
NO 1B-123 Kuma Mukai Yellow white chrysanthemums 40,000 YEN
NO 1B-124 Koujin Sawa Peony 90,000 YEN
NO 1B-125 Buntai Ohhashi Houraisan 15,000 YEN
NO 1B-126 Kouichi Okumura Sea side Sold
NO 1B-127 Uson Masuda Satellite flowers 12,000 YEN
NO 1B-128 Kakuyu Shoda Sweetfish 22,000 YEN
NO 1B-129 Saneatsu Mushanokouji Waraku 60,000 YEN
NO 1B-130 Yakushi Yamaguchi Winter peony Sold
NO 1B-131 Seigyo Wakasa Daruma 20,000 YEN
NO 1B-132 Monsui Ise Three elders 13,000 YEN
NO 1B-133 Shiden Kosaka Waterfall 25,000 YEN
NO 1B-134 Ichiyo Matsumoto Flowers of deutzia 35,000 YEN
NO 1B-135 Reiki Yamaguchi Rising sun and wave 30,000 YEN
NO 1B-136 Baisen Hirai Autumn waterfall 13,000 YEN
NO 1B-137 Keiichi Tanino Early summer 28,000 YEN
NO 1B-138 Suito Nagase Aristocratic Fall 15,000 YEN
NO 1B-139 Keijyu Imai Rising sun and wave 15,000 YEN
NO 1B-140 Kuma Mukai Dahlia 27,000 YEN
NO 1B-141 Shinichi Yamanouchi Carp 22,000 YEN
To the top

Eminent priest rinzai sect

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Temple -Author
Kind
Price
Others
NO 2A-1 Kenninji-
Hinsen Takeda
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-2 Tenryuji-
Seiko Hirata
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-3 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-4 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 23,000 YEN
NO 2A-5 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-6 Tenryuji-
Taigaku Shutai
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-7 Daitokuji-
Maigan Jyosei
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-8 Myoshinji-
Zenki Sugimoto
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-9 Kokutaiji-
Shinden Inaba
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-10 Tofukuji-
Itsudo Ienaga
Orchid and
Calligraphy
10,000 YEN
NO 2A-11 Myoshinji-
Bunsho Kasumi
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-12 Daitokujii-
Taiki Tachibana
Daruma and
 Calligraphy
30,000 YEN
NO 2A-13 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-14 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-15 Myoshinji-
Mumon Yamada
Calligraphy 40,000 YEN
NO 2A-16 Enkakuji-
Kougaku Souen
Daruma and
Calligraphy
28,000 YEN
NO 2A-17 Myoshinji-
Banmitsu Matsuyama
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-18 Myoshinji-
Tesshu Kozuki
Calligraphy 43,000 YEN
NO 2A-19 Kenninji-
Ekishu Takeda
Calligraphy 23,000 YEN
NO 2A-20 Kenninji-
Ekishu Takeda
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-21 Daitokuji-
Sesso Oda
Calligraphy 70,000 YEN
NO 2A-22 Hokoji-
Taisetsu Oku
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-23 Tenryuji-
Bokuoh Seki
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-24 Sokokuji-
Taiko Yamazaki
Calligraphy 38,000 YEN
NO 2A-25 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-26 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 28,000 YEN
NO 2A-27 Buttuji-
Kozan Fijii
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-28 Tofukuji-
Kido Okada
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-29 Tenryuji-
Seisetsu Seki
Calligraphy 35,000 YEN
NO 2A-30 Myoshinji-
Dokutan Sosan
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-31 Sokokuji
Dokuzan Hashimoto
Calligraphy 17,000 YEN
NO 2A-32 Sokokuji-
Taiko Yamazaki
Calligraphy 27,000 YEN
NO 2A-33 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-34 Tenryuji-
Seisetsu Seki
Calligraphy
(Big size)
25,000 YEN
NO 2A-35 Myoshinji-
Bunsho Kasumi
Calligraphy 27,000 YEN
NO 2A-36 Kenninji-
Ekishu Takeda
Calligraphy 12,000 YEN
NO 2A-37 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-38 Sokokuji-
Dokuzan Hashimoto
Landscape 38,000 YEN
NO 2A-39 Myoshinji-
Shido Togen
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-40 Toukouji-
Tsuou Sotetsu
Shaka and
Calligraphy
50,000 YEN
NO 2A-41 Myoshinji-
Bunsho Kasumi
Calligraphy 12,000 YEN
NO 2A-42 Myoshinji-
Ranzan Shoryu
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-43 Soukokuji-
Sounin Kajitani
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-44 Soukokuji-
Raitei Arima
Calligraphy 38,000 YEN
NO 2A-45 Tenryuji-
Seisetsu Seki
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-46 Buttsuji-
Ekishu Yamazaki
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-47 Sokokuji-
Dokuzan Hashimoto
Landscape 43,000 YEN
NO 2A-48 Zuiganji-
Ryuho Kato
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-49 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-50 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-51 Nanzenjii-
Kikusen Shimada
Calligraphy 13,000 YEN
NO 2A-52 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-53 Enkakuji-
Taien Koshi
Calligraphy 17,000 YEN
NO 2A-54 Nanzenji-
Shido Kato
Calligraphy Sold
NO 2A-55 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-56 Enpukuji-
Kanshu Soujyun
 ( Deiryu )
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-57 Tenryuji-
Seisetsu Seki
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-58 Nanzenji-
Taikan Monjyu
Ladle and
Calligraphy
30,000 YEN
NO 2A-59 Kokutaiji-
Shinden Inaba
Bamboo and
Calligraphy
20,000 YEN
NO 2A-60 Myoshinji-
Zenki Sugimoto
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-61 Tofukuji-
Gyoou Honkou
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-62 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-63 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 33,000 YEN
NO 2A-64 Myoshinji-
Genpo Kanrei
Kan-non and
Calligraphy
18,000 YEN
NO 2A-65 Myoshinji-
Bunsho Kasumi
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-66 Tenryuji-
Seisetsu Seki
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-67 Daitokuji-
Shoun (Soban Genpo)
Calligraphy Sold
NO 2A-68 Zuiganji-
Ryuho Kato
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-69 Tenryuji-
Bokuo Seki
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-70 Hokoji-
Eishu Mamiya
Hotei and
Calligraphy
18,000 YEN
NO 2A-71 Myoshinji-
Mumon Yamada
Calligraphy 35,000 YEN
NO 2A-72 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 22,000 YEN
NO 2A-73 Hokoji-
Shizan Ashikaga
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-74 Myoshinji-
Bunsho Kasumi
Calligraphy 23,000 YEN
NO 2A-75 Myoshinji-
Gukei Echu
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-76 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-77 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 35,000 YEN
NO 2A-78 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-79 Kenninji-
Hinsen Takeda
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-80 Myoshinji-
Banmitsu Matsuyama
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-81 Myoshinji-
Dokutan Sosan
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-82 Enpukuji-
Nantenbo Nakahara
Calligraphy 13,000 YEN
NO 2A-83 Daitokuji-
Sesso Oda
Calligraphy 40,000 YEN
NO 2A-84 Tofukuji-
Gyoou Honkou
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-85 Nanzenjii-
Zenkei Shibayama
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-86 Myoshinji-
Hoshu Konaka
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-87 Tenryuji-
Bokuoh Seki
Calligraphy 33,000 YEN
NO 2A-88 Sokokuji-
Taiko Yamazaki
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-89 Zuiganji-
Ryuho Kato
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-90 Sokokuji-
Taiko Yamazaki
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-91 Myoshinji-
Mumon Yamada
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-92 Daitokuji-
Sesso Oda
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-93 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-94 Buttuji-
Kozan Fijii
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-95 Myoshinji-
Taiko Furukawa
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-96 Kokutaiji-
Shinden Inaba
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-97 Nanzenjii-
Kikusen Shimada
Calligraphy Sold
NO 2A-98 Myoshinji-
Mumon Yamada
Calligraphy 30,000 YEN
NO 2A-99 Daitokuji-
Zuigan Goto
Calligraphy Sold
NO 2A-100 Myoshinji-
Itsugai Kajiura
Calligraphy Sold
NO 2A-101 Daitokuji-
Torin Ozeki
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-102 Enkakuji-
Tokai Shoshun
Calligraphy 20,000 YEN
NO 2A-103 Ryutakuji-
Genpo Yamamoto
Calligraphy Sold
NO 2A-104 Myoshinji-
Mumon Yamada
Calligraphy 35,000 YEN
NO 2A-105 Enpukuji-
Nantenbo Nakahara
Calligraphy 18,000 YEN
NO 2A-106 Enpukuji-
Nantenbo Nakahara
Calligraphy 15,000 YEN
NO 2A-107 Daitokuji-
Taiko Sogen
Calligraphy 25,000 YEN
NO 2A-108 Hokoji-
Sokan Kouno
Calligraphy Sold
To the top

Eminent priest Soto-Obaku sect

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Sect-Temple
Author
Kind
Price
Others
NO 2B-1 Sotosect -
Soujiji
Sekizen Arai Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-2 Obakusect -
Manpukuji
Gyokuden Shinboku Calligraphy Sold
NO 2B-3 Sotosect -
Chotokuji
Butsujo Jisen Daikoku and
Calligraphy
Sold
NO 2B-4 Obakusect -
Manpukuji
Dogen Jinmyou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-5 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 35,000 YEN
NO 2B-6 Sotosect -
Soujiji
Dokai Ito Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-7 Obakusect -
Manpukuji
Jiko Tsugaku Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-8 Obakusect -
Manpukuji
Jiko Tsugaku Calligraphy 25,000 YEN
NO 2B-9 Obakusect -
Manpukuji
Gyokuden Shinboku Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-10 Obakusect -
Manpukuji
Dogen Jinmyou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-11 Sotosect -
Eiheiji
Esho Hata Calligraphy 25,000 YEN
NO 2B-12 Obakusect -
Manpukuji
Gido Koukan Kan-non
Calligraphy
30,000 YEN
NO 2B-13 Sotosect -
Eiheiji
Esho Hata Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-14 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-15 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-16 Obakusect -
Manpukuji
Genmyo Murase Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-17 Obakusect -
Manpukuji
Chokuo Hoshino Calligraphy Sold
NO 2B-18 Obakusect -
Manpukuji
Jiko Tsugaku Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-19 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-20 Obakusect -
Manpukuji
Kohdo Nakamura Calligraphy 18,000 YEN
NO 2B-21 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-22 Obakusect -
Manpukuji
Kohdo Nakamura Calligraphy 18,000 YEN
NO 2B-23 Sotosect -
Eiheiji
Egyoku Hata Calligraphy 35,000 YEN
NO 2B-24 Sotosect -
Eiheiji
Esho Hata Calligraphy 25,000 YEN
NO 2B-25 Sotosect -
Soujiji
Baisen Azegami Calligraphy 40,000 YEN
NO 2B-26 Sotosect -
Eiheiji
Taizen Kumazawa Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-27 Obakusect -
Manpukuji
Zenryo Chitou Calligraphy 40,000 YEN
NO 2B-28 Sotosect -
Eiheiji
Taizen Kumazawa Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-29 Sotosect -
Eiheiji
Esho Hata Calligraphy 25,000 YEN
NO 2B-30 Sotosect -
Eiheiji
Esho Hata Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-31 Sotosect -
Soujiji
Genshu Watanabe Calligraphy 15,000 YEN
NO 2B-32 Obakusect -
Manpukuji
Jiko Tsugaku Calligraphy 32,000 YEN
NO 2B-33 Sotosect -
Hosshinji
Sogaku Harada Calligraphy Sold
NO 2B-34 Sotosect -
Eiheiji
Rousen Takashina Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-35 Obakusect -
Manpukuji
Jiko Tsugaku Calligraphy 18,000 YEN
NO 2B-36 Obakusect -
Manpukuji
Chokuo Hoshino Calligraphy 25,000 YEN
NO 2B-37 Obakusect -
Manpukuji
Gyokuden Shinboku Calligraphy 15,000 YEN
NO 2B-38 Sotosect -
Soujiji
Sekizen Arai Calligraphy 30,000 YEN
NO 2B-39 Obakusect -
Manpukuji
Genmyo Murase Calligraphy 15,000 YEN
NO 2B-40 Sotosect
Religion activist
Seiran Ohuchi Calligraphy 15,000 YEN
NO 2B-41 Obakusect -
Manpukuji
Gentei Murase Calligraphy 15,000 YEN
NO 2B-42 Sotosect-
Shuzenji
Kyugaku Oka Calligraphy Sold
NO 2B-43 Sotosect -
Eiheiji
Taizen Kumazawa Calligraphy Sold
NO 2B-44 Obakusect -
Manpukuji
Fusetsu Kousetsu Calligraphy Sold
NO 2B-45 Sotosect -
Soujiji
Tenzan Suzuki Calligraphy 15,000 YEN
                                                                                           
To the top

Eminent priest Jyodo-Shingon-etc sect

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Sect-Temple
Author
Kind
Price
Others
NO 2C-1 Shingonshu-
Sennyuji
Doen Komatsu Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-2 Shingonshu-
Kouyasan
Kansho Shigematsu Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-3 Jyodoshinsyu-
Kinshokuji
Kouji Sonko Calligraphy 60,000 YEN
NO 2C-4 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-5 Tendaishu-
Enryakuji
Etai Yamada Calligraphy 30,000 YEN
NO 2C-6 Shingonshu-
Sennyuji
Ryukai Mukumoto Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-7 Tendaishu-
Chusonji
Tohko Kon Calligraphy 22,000 YEN
NO 2C-8 Jyodoshu-
Chioin
Shinko Kishi Calligraphy 30,000 YEN
NO 2C-9 Jyodoshu-
Chioin
Tetsujyo Ukai Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-10 Kegonshu-
Todaiji
Kaiun Kamitsukasa Calligraphy 50,000 YEN
NO 2C-11 Washu-
Shitennouji
Joujun Deguchi Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-12 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy 20,000 YEN
NO 2C-13 Washu-
Shitennouji
Joujun Deguchi Calligraphy Sold
NO 2C-14 Jyodoshinshu-
West Honganji sect
Shinryu Umehara Calligraphy 22,000 YEN
NO 2C-15 Jyodoshinshu-
Ohtani sect
Unge Taigan Bamboo and
Calligraphy
22,000 YEN
NO 2C-16 Jyodoshinshu-
Ohtani sect
Eijyun Ohtani Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-17 Hossoushu-
Houryuji
Ryouken Saeki Calligraphy Sold
NO 2C-18 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy Sold
NO 2C-19 Jyodoshinshu-
Honganji sect
Koen Ohtani Calligraphy 50,000 YEN
NO 2C-20 Shingonshu-
Daianji
Seiko Kawano Calligraphy 10,000 YEN
NO 2C-21 Jyodoshu-
Chioin
Gen-yu Yamashita Calligraphy 60,000 YEN
NO 2C-22 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Calligraphy 24,000 YEN
NO 2C-23 Hossoushu-
Houryuji
Ryouken Saeki Calligraphy 20,000 YEN
NO 2C-24 Jyodoshinshu-
Honganji sect
Renjyo Akamatsu Calligraphy 20,000 YEN
NO 2C-25 Hokkeshu-
Honnouji
Nissho Wada Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-26 Washu-
Shitennouji
Joujun Deguchi Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-27 Shingonshu-
Jingoji
Seigan Taniuchi Calligraphy  8,000 YEN
NO 2C-28 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-29 Tendaishu-
Manjyuin
Koen Yamaguchi Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-30 Yuzunenbutsushu-
Sekeiji
Rakuzan Shonin Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-31 Jyodoshu-
Zojyoji
Benkyo Shiio Calligraphy 25,000 YEN
NO 2C-32 Kegonshu-
Todaiji
Myoshun Sagawa Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-33 Jyodoshinshu-
Ohtani sect
Koen Ohtani Haiku and
Ground cherry
Sold
NO 2C-34 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy Sold
NO 2C-35 Hossoushu-
Houryuji
Ryouken Saeki Calligraphy 25,000 YEN
NO 2C-36 Shinshu
Ohtani sect
Fumio Nanjyo Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-37 Hokkeshu-
Honnouji
Nikko Matsui Calligraphy Sold
NO 2C-38 Jyodoshinsyu-
Kinshokuji
Kouji Sonko Calligraphy 35,000 YEN
NO 2C-39 Jyodoshinshu-
Honganji sect
Kubutsu Ohtani Haiku 50,000 YEN
NO 2C-40 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy Sold
NO 2C-41 Shingonshu-
Ninnaji
Zuiyu Tatebe Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-42 Kegonshu-
Todaiji
Kaiun Kamitsukasa Calligraphy 45,000 YEN
NO 2C-43 Shingonshu-
Kouyasan
Chito Izumi Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-44 Jyodoshinshu-
Ohtani sect
Unge Taigan Orchid and
Calligraphy
23,000 YEN
NO 2C-45 Kegonshu-
Todaiji
Myoshun Sagawa Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-46 Shingonshu-
Kouyasan
Kaiun Takebe Calligraphy 16,000 YEN
NO 2C-47 Shingonshu-
Daikakuji
Ryucho Nomura Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-48 Honzan Shukenshu-
Shogoin
Kotetsu Iwamoto Calligraphy 10,000 YEN
NO 2C-49 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Calligraphy 25,000 YEN
NO 2C-50 Shingonshu-
Ishiyamadera
Kouhen Washio Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-51 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Calligraphy 23,000 YEN
NO 2C-52 Jyodoshinsyu-
Kinshokuji
Kouji Sonko Calligraphy 30,000 YEN
NO 2C-53 Shingonshu-
Kouyasan
Suho Takeuchi Calligraphy 17,000 YEN
NO 2C-54 Shingonshu-
Ninnaji
Zuiyu Tatebe Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-55 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-56 Jyodoshu-
Chioin
Shinko Kishi Calligraphy 25,000 YEN
NO 2C-57 Jyodoshu-
Chioin
Gen-yu Yamashita Calligraphy 60,000 YEN
NO 2C-58 Jyodoshinshu-
Kinshokuji
Kouji Sonko Calligraphy 45,000 YEN
NO 2C-59 Kegonshu-
Todaiji
Kaiun Kamitsukasa Calligraphy 35,000 YEN
NO 2C-60 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-61 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-62 Kegonshu-
Toudaiji
Kousho Shimizu Bamboo and
Calligraphy
13,000 YEN
NO 2C-63 Jyodoshu-
Zojyoji
Benkyo Shiio Calligraphy 38,000 YEN
NO 2C-64 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Grape and
Calligraphy
13,000 YEN
NO 2C-65 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Calligraphy 25,000 YEN
NO 2C-66 Shingonshu-
Sennyuji
Shunkyo Fujita Calligraphy 15,000 YEN
NO 2C-67 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-68 Shingonshu-
Saikouji
Koichi Hashimoto Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-69 Kegonshu-
Todaiji
Kaiun Kamitsukasa Calligraphy 40,000 YEN
NO 2C-70 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Precious stone
and Calligraphy
15,000 YEN
NO 2C-71 Jyodoshu-
Zoujyoji
Shinkyo Michishige Calligraphy 14,000 YEN
NO 2C-72 Shingonshu-
Houkaiin
Kian Matsuzaka Calligraphy 18,000 YEN
NO 2C-73 Shingonshu-
Daikakuji
Ryokai Ajioka Calligraphy 12,000 YEN
NO 2C-74 Hossoshu-
Kiyomizudera
Ryokei Ohnishi Calligraphy Sold
NO 2C-75 Shinshu-
Ohtani sect
Fumio Nanjyo Calligraphy 12,000 YEN
To the top

Calligraphy-Confucian

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Author
Kind
Price
Others
NO 3-1 Mitsuru Toyama Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-2 Korekiyo Takahashi Calligraphy Sold
NO 3-3 Taneki Akizuki Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-4 Tokuan Torio Calligraphy 23,000 YEN
NO 3-5 Mitsuru Toyama Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-6 Kijo Murakami Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-7 Gochiku Nakabayashi Calligraphy 65,000 YEN
NO 3-8 Kinzan Yazuchi Calligraphy 13,000 YEN
NO 3-9 Kageki Kagawa Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-10 Seisei Matsuse Calligraphy 35,000 YEN
NO 3-11 Shiyu Tsujimoto Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-12 Tenpu Nakamura Calligraphy 140,000 YEN
NO 3-13 Gakudo Ozaki Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-14 Nanboku Sumiyama Calligraphy 60,000 YEN
NO 3-15 Shiho Rai Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-16 Mokuho maeda Kan-non and
Calligraphy
25,000 YEN
NO 3-17 Seiho Awano Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-18 Enryo Inoue Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-19 Kyokuso Hirose Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-20 Gakudo Ozaki Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-21 Taneki Akizuki Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-22 Shiyu Tsujimoto Calligraphy 40,000 YEN
NO 3-23 Tadahiro Konoe Calligraphy 35,000 YEN
NO 3-24 Bankei Ohtsuki Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-25 Isamu Yoshii Calligraphy 45,000 YEN 2 scrolls
NO 3-26 Kindou Sakurai Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-27 Itsuan Rai Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-28 Kinzan Yazuchi Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-29 Kiyotsuna Kuroda Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-30 Shunzo Naomasa Momoi Calligraphy Sold
NO 3-31 Fusetsu Nakamura Calligraphy 40,000 YEN
NO 3-32 Ryohei Uchida Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-33 Tesshin Obara Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-34 Isamu Yoshii Waka 30,000 YEN
NO 3-35 Tetsuomi Tani Calligraphy Sold
NO 3-36 Tekiho Noda Calligraphy 15,000 YEN
NO 3-37 Tesshu Yamaoka Calligraphy Sold
NO 3-38 Shokin Hitai Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-39 Itsuan Rai Calligraphy Sold
NO 3-40 Baishitsu Sakurai Calligraphy 12,000 YEN
NO 3-41 Otei Kaneko Calligraphy Sold
NO 3-42 Kyoshi Takahama Haiku 40,000 YEN
NO 3-43 Kyohei Rai Calligraphy Sold
NO 3-44 Yoko Kawata Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-45 Tenpu Nakamura Calligraphy 80,000 YEN
NO 3-46 Jyugo Sugiura Calligraphy 15,000 YEN
NO 3-47 Seiku Ando Calligraphy 45,000 YEN
NO 3-48 Kyoshi Takahama Calligraphy 50,000 YEN
NO 3-49 Bankei Ohtsuki Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-50 Kyoshi Takahama Calligraphy 45,000 YEN
NO 3-51 Seibo Kitamura Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-52 Seisei Matsuse Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-53 Seisensui Ogiwara Calligraphy 40,000 YEN
NO 3-54 Hakugetsu Nomura Haiku Sold
NO 3-55 Sanetomi Sanjyo Calligraphy Sold
NO 3-56 Seiho Awano Vase
and Calligraphy
13,000 YEN
NO 3-57 Issai Sato Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-58 Kinmochi Saionji Calligraphy Sold
NO 3-59 Seisei Matsuse Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-60 Seiho Awano Calligraphy 12,000 YEN
NO 3-61 Fusetsu Nakamura Calligraphy 50,000 YEN
NO 3-62 Shunto Nishikawa Calligraphy 45,000 YEN
NO 3-63 Tenpu Nakamura Calligraphy Sold
NO 3-64 Etsunan Nakano Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-65 Kageki Kagawa Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-66 Ryotei Shingu Calligraphy Sold
NO 3-67 Kyoshi Takahama Calligraphy 35,000 YEN
NO 3-68 Raifu Irie Calligraphy  7,000 YEN
NO 3-69 Kansetsu Hashimoto Calligraphy 33,000 YEN
NO 3-70 Itsuan Rai Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-71 Kozan Ono Calligraphy 15,000 YEN
NO 3-72 Soho Tokutomi Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-73 Senjyuro Hayashi Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-74 Ryohei Uchida Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-75 Chou Sugi Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-76 Issai Sato Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-77 Chikken Miura Calligraphy 15,000 YEN
NO 3-78 Kyoshi Takahama Calligraphy 40,000 YEN
NO 3-79 Shinzan Kamijo Calligraphy Sold
NO 3-80 Kageki Kagawa Waka 15,000 YEN
NO 3-81 Geto Aoki Calligraphy 10,000 YEN
NO 3-82 Shiyu Tsujimoto Calligraphy 45,000 YEN
NO 3-83 Deishu Takahashi Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-84 Tokuan Torio Calligraphy Sold
NO 3-85 Seishi Yamaguchi Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-86 Kyokuso Hirose Calligraphy Sold
NO 3-87 Saito Kokubu Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-88 Isamu Yoshii Calligraphy 65,000 YEN
NO 3-89 Sokan Horinouchi Calligraphy 50,000 YEN
NO 3-90 Shunsui  Rai Calligraphy Sold
NO 3-91 Gakudo Ozaki Calligraphy 20,000 YEN
NO 3-92 Kiyotsuna Kuroda Waka 20,000 YEN
NO 3-93 Tokenkaan Gyokusen Haiku 8,000 YEN
NO 3-94 Shokin Hitai Calligraphy 30,000 YEN
NO 3-95 Issai Sato Calligraphy 23,000 YEN
NO 3-96 Isamu Yoshii Waka 22,000 YEN
NO 3-97 Nanboku Sumiyama Calligraphy 25,000 YEN
NO 3-98 Tenpu Nakamura Calligraphy 80,000 YEN
NO 3-99 Senkei Ikenobo Calligraphy 15,000 YEN
NO 3-100 Touan Koga Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-101 Hakugetsu Nomura Calligraphy 15,000 YEN 2 scrolls
NO 3-102 Shiyu Tsujimoto Calligraphy Sold
NO 3-103 Sonpuku Senke Waka 12,000 YEN
NO 3-104 Hakugetsu Nomura Haiku 18,000 YEN
NO 3-105 Keido Kiyiura Calligraphy 18,000 YEN
NO 3-106 Seishi Yamaguchi Haiku Sold
NO 3-107 Noburo Suzuka Haiku 12,000 YEN
To the top

Religious man - Buddhist picture

As for the whole photograph, please click on a left merchandise class number.
Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number

Merchandise
number
Sect
Author
Kind
Price
Others
NO 4-1 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Kan-non Sold
NO 4-2 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Calligraphy 160,000 YEN
NO 4-3 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Calligraphy Sold
NO 4-4 Seicho no ie
Religious group
Masaharu
Taniguchi
Calligraphy 35,000 YEN
NO 4-5 Seicho no ie
Religious group
Seicho
Taniguchi
Calligraphy 30,000 YEN
NO 4-6 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Kan-non 700,000 YEN
NO 4-7 Ohmoto
Religious group
Naohi Deguchi Calligraphy 50,000 YEN
NO 4-8 Seals of
Old 33 Temples
12,000 YEN
NO 4-9 Seals of
Old 33 Temples
16,000 YEN
NO 4-10 Ittouen Tenko Nishida Enso and Calligraphy 36,000 YEN
NO 4-11 Seicho no ie
Religious group
Masaharu
Taniguchi
Calligraphy 40,000 YEN
NO 4-12 Fuku Yasue Fudomyoo 12,000 YEN
NO 4-13 Jyodo Shinshu Wood Print Shinran Story 30,000 YEN
NO 4-14 Colored
Woodcut Print
Hell and heaven 15,000 YEN
NO 4-15 Taido 16 Rakan 30,000 YEN
NO 4-16 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Calligraphy Sold
NO 4-17 Sekai Kyuseikyo Mokichi Okada Calligraphy Sold
To the top


To the top